Ntxhua Khaub Ncaws (Hmong) … (Wash Clay Kick — Dirty Laundry??)

Ntxhua Khaub Ncaws (Hmong) … (Wash Clay Kick — Dirty Laundry??)

Tus poj niam quaj qw rau hauv dej hiav txwv lub npe ntawm tus txiv neej nws nyiam.
Tus poj niam muaj mob caj pas.
Tus ntsuj uas hais lus qhov tseeb txav deb.

Cov dej ntawm tus hma.
Cov ntsa ntxhua tus ntug dej los ntawm kev kho siab*
    ———-
The woman screamed in the sea the name of the man she liked.
The woman has sore throat.
The soul who speaks truth moves away.

The waters of the wolf.
The walls of the washbasin are made of loneliness

*this is so weird —
Loneliness is translated as “Kev kho siab”
which seems to mean “experience of tall maintenance”

Loneliness — Kev kho siab

Kev — Experience

kho (verb) — (fix it, arrange, cure, mend, solve)
kho (adjective) — correct
kho (noun) — cure, maintenance

siab — tall, high